อบรมสัมมนาหลักสูตรการผลิตยางเบื้องต้น

S.K.Polymer ได้รับเกียรติจากคณะกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรการผลิตยางเบื้องต้น ช่วยส่งเสริมพัฒนาการใช้ยางธรรมชาติในหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

โรงงานผลิตชิ้นส่วนยาง

S.K.Polymer ได้รับเกียรติจากทางบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด SRTET

S.K.Polymer ได้รับเกียรติจากทางบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด SRTET (Airport Rail Link)

เข้าเยี่ยมชมโรงงานดูกระบวนการผลิต Platform Gap Filler กระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน

มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง โดยผ่านการทดสอบและ

ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล